ACCOUNTING & AUDITING

วางระบบด้านภาษี

จัดวางแผนภาษีอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ
วางระบบภาษีอากรของธุรกิจ
ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากร และการจัดเก็บเอกสาร
สอบทานงานภาษีอากรก่อนยื่นแบบ
คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นในแต่ละเดือนได้แก่ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด.53,
ภ.พ.30,รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย, พร้อมบริการนำส่งสรรพากร
จัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมนำส่งสำนักงานประกันสังคม
จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีครึ่งปี ( ภ.ง.ด. 51) และยื่นแบบต่อกรมสรรพากร
เข้าพบและให้คำชี้แจงกรณีสรรพากร ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี

Get in Touch!

Want to get in touch? We'd love to hear from you. Here's how you can reach us...

Contact Us!

Navigational