บริษัท บ้านบัญชี.คอม จำกัด ก่อตั้งกิจการเมื่อปี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เริ่มจากการให้บริการทางบัญชีเป็นส่วนตัว จนเป็นที่กล่าวขานได้รับความพึงพอใจและไว้วางใจจากลูกค้า จนก้าวไปสู่การจัดตั้งจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทรับบริการทางบัญชีครบวงจร ทั้งการทำบัญชี , วางระบบบัญชี, ให้บริการปรึกษาด้านการลงทุนกับลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติทั้งผู้ประกอบการรายใหม่ รายย่อย รายใหญ่ ธุรกิจทุกขนาด ทุกประเภทการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมืออาชีพ ทีมงานของเราบริการแบบมิตรภาพด้วยความจริงใจ ใส่ใจ ผลงานคุณภาพ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป, จรรยาบรรณ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับทีมงานที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ที่มีประสบการณ์ทางบัญชีหลายสิบปี.

ปัจจุบัน เรามีเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบกิจการรายอื่น ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับทางบัญชี เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในรูปแบบที่แตกต่างกัน และรับรองการเปิดประตูสู่ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" (AEC) จะส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ที่มีฐานการผลิตรวมกัน มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยทางการผลิตอย่างเสรี เกิดความเป็นปึกแผ่น และสร้างอำนาจต่อรองทางด้านการค้า/เศรษฐกิจ ในเวทีการค้าโลกได้อย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

Get in Touch!

Want to get in touch? We'd love to hear from you. Here's how you can reach us...

Contact Us!

Navigational