ACCOUNTING & AUDITING

บริการงานบริหารความเสี่ยง

การให้ความรู้ ความเข้าใจต่อผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
การกำหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง
การวางแนวทางในเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยง หาแนวทางป้องกันแก้ไข และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรรับได้
การวางระบบการประเมินและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

Get in Touch!

Want to get in touch? We'd love to hear from you. Here's how you can reach us...

Contact Us!

Navigational